ROMANIC TAKAYAMA OSAKA FLOWER

ROMANIC TAKAYAMA OSAKA FLOWER
ราคา: 29,991 บาท
รหัสสินค้า: TAKAYAMA OSAKA FLOWER
สถานะสินค้า:
ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA FLOWER 5D3N
ธีมพาร์คบีกกะโนะซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
วัดโทไดจิ วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ช้อปปิ้งโซบาซิ ช้อปปิ้งซาคาเอะ DOTON PLAZA
พักออนเซน 1 คืน
เดินทาง : พฤษภาคม 2016
โดยสายการบิน : AIRASIA X (XJ)