พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน
ราคา: 12,900 บาท
รหัสสินค้า: 365BT MMR051
สถานะสินค้า:
เดินทาง : กันยายน 2561 - มกราคม 2562
โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)