เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 8วัน 5คืน

เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 8วัน 5คืน
ราคา: 54,900 บาท
รหัสสินค้า: FRA-TG002
สถานะสินค้า:
เข้าชมปราสาท อันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก
และเข้าชมความยื่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ
เดินทาง  : สิงหาคม - กันยายน 2561
โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)