เนปาล กาฐมาณฑุ โภครา 5 วัน 4 คืน

เนปาล กาฐมาณฑุ โภครา  5 วัน 4 คืน
ราคา: 32,991 บาท
รหัสสินค้า: pk0-2042
สถานะสินค้า:
เนปาล ชมเมืองมรดก 3 แ่งของเนปาล
เมื่องกาฎมาณฑุ เมืองปาฎัน เมื่องปาฎัน
เมื่องปัคคาปูร์ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา
เดินทางวันที่  : พฤษภาคม 61 - มกราคม 62
โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)