มัณทะเลย์พุกาม 4 วัน 3 คืน

มัณทะเลย์พุกาม  4 วัน 3 คืน
ราคา: 14,900 บาท
รหัสสินค้า: GO1MDLPG01
สถานะสินค้า:
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
ชมเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
ชมวิวทะเลเจดีย์กว่า 2000 องค์
เดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2561
โดยสายการบิน  BANGKOK AIRWAYS (PG)