HILIGHT JAPAN B PRO 6 วัน 4 คืน

HILIGHT JAPAN B PRO  6 วัน 4 คืน
ราคา: 52,900 บาท
รหัสสินค้า: GO2KIX-TG003 (1)
สถานะสินค้า:
เกียวโต สู่ โตเกียว
วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ นั่งรถไฟชินคันเซน
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ นั่งกระเช้าชมหุบเขาโอวาคุดานิ
ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้งชินจูกุ
เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม  2561
โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)