ข้อมูลวีซ่า อังกฤษ

ข้อมูลวีซ่า อังกฤษ
เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

** ผู้สมัครต้องแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า **

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทำการ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณกานต์ 094-965-9698