ปักกิ่ง โปรโมชั่น!!!!!

ปักกิ่ง  โปรโมชั่น!!!!!
ราคา: 15,991 บาท
รหัสสินค้า: BEIJING
สถานะสินค้า:
กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก
พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน นั่งสามล้อหูกง
ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ เมนูพิเศษ เป็ดปังกกิ่ง
เดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)