PARADISE IN BALI

PARADISE IN BALI
ราคา: 14,888 บาท
รหัสสินค้า: PARADISE IN BALI
สถานะสินค้า:
เกาะสวรรค์บาหลี 4 วัน 3 คืน
ชายหาดจิมบารัน หมู่บ้านคินตามานี
ชมภูเขาไฟและทะเลสาบบาตูร์
วิหารเทมภัคศิริงค์ วัดเม็งวี
สวนพระวิษณุ  เทือกเขาเบดูกัล
โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
เดินทาง : กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2561