กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน 4 วัน 3 คืน

กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน 4 วัน 3 คืน
ราคา: 25,900 บาท
รหัสสินค้า: ZGHAN-2201WE
สถานะสินค้า:
เนปาลดินแดนแห่งศรัทธา 
ชมวิว เทือกเขาหิมาลัย
ยามพระอาทิตย์ขึ้นที่ นากาก็อต
สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล
เดินทาง : กันยายน - ตุลาคม 2565
โดยสายการบิน : THAI SMILE (WE)