ฟุกุโอกะ เบปปุ ฮากาตะ 5 วัน 3 คืน

ฟุกุโอกะ เบปปุ ฮากาตะ 5 วัน 3 คืน
ราคา: 25,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-FUK01_FD JAPAN _DEC 22 - MAR 23_
สถานะสินค้า:
หมู่บ้านยูฟูอิน
กันดั้มพาร์ค
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน
เดินทาง : ธันวาคม 65 - มีนาคม 66
โดยสายการบิน : THAI AIRASIA (XJ)