ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป 4 วัน 3 คืน

ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป  4 วัน  3 คืน
ราคา: 20,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-TPE63_CI_TAICHUNG NANTOU_DEC22 _1_
สถานะสินค้า:
บินหรู ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชมหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า TAIPEI 101
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน
เดินทาง : ธันวาคม 2565
โดยสายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)