ได้หวัน ไทเป ไถจง เจียอี้ 4 วัน 3 คืน

ได้หวัน ไทเป ไถจง เจียอี้ 4 วัน  3 คืน
ราคา: 14,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-TPE61_VZ_TAICHUNG CHIAYI_NOV22-MAR23
สถานะสินค้า:
หมู่บ้านจิ่วฟิน เหย่หลิ่ว เจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน ชมตึก TAIPEI 101
เดินทาง  : พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม  2566
โดยสายการบิน : VIET JET (VZ)