พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3 วัน 2 คืน

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3 วัน 2 คืน
ราคา: 11,990 บาท
รหัสสินค้า: ZGRGN-23018M _JAN-MAR 2023_ 3D2N BY 8M_
สถานะสินค้า:
สักการะ 2 มหาบูชาสถานของพม่า 
เยือนพระวังบุเรงนอง ขอพรเทพทันใจ
เดินทาง : มกราคม - เมษายน  2566
โดยสายการบิน : MYANMAR AIRWAYS (8M)