จอร์เ้จีย ดินแดนเทือกเขาคอเคซัส 9 วัน 6 คืน

จอร์เ้จีย ดินแดนเทือกเขาคอเคซัส  9 วัน 6 คืน
ราคา: 65,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-GEO59_EK_OCT-DEC23
สถานะสินค้า:
พิเศษ ชิมไวน์ท้องถิ่น + อาหารไทย
เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม  2566
โดยสายการบิน : EMIRATES (EK)