หมวดหมู่สินค้า

Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนบุคคล)

นโยบายความเป็นส่วนบุคคล (PRIVACY POLICY)
 
บริษัท สามหกห้า เดย์ ทริป จำกัด (บริษัท) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท ในฐานะ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ( Personal Data Protection Act (PDPA) ) (“พระราชบัญญัติฯ”) กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมกันเรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ”)
 
บริษัทขอแจ้งต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็น (1) บุคคลที่ได้ติดต่อกับบริษัทไม่ว่าจะเป็น เคยเป็น หรืออาจเป็นลูกค้าของบริษัทต่อไป หรือ (2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล บุคคลตามข้อ (1) ข้างต้น คณะบุคคล ที่ได้ติดต่อกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็น เคยเป็น หรืออาจเป็นลูกค้าของบริษัทต่อไป ให้ทราบถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับหรือจะได้รับจากการประกอบธุรกิจและการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์หรือแหล่งอื่นๆ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะในกรณีที่บริษัทเห็นว่าจำเป็น ถูกต้อง และเหมาะสมเท่านั้น พร้อมทั้งแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
 
แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากท่าน เมื่อท่านกระทำการดังต่อไปนี้
 • การติดต่อสื่อสารกับบริษัทผ่านช่องทางโทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใด
 • การนําส่งเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นประกอบการทำสัญญาบริการ
 บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น
 • ข้อมูลสาธารณะ (Public Records) และที่ไม่ใช่สาธารณะ (Non-Public Records) ที่บริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวม ได้ตามกฎหมาย
 • หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแลที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย
 ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมจากท่านคือข้อมูลใดๆ ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวท่านโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็นตามวัตถุประสงค์การทำงานของบริษัทดังนี้
 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น คํานําหน้าชื่อ ชื่อนามสกุลเต็ม ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล ภาพจากกล้องวงจรปิด เป็นต้น
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ไลน์ไอดี (LINE ID) บัญชีผู้ใช้ Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID) ไอดี Twitter (Twitter ID) และบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์โซเซียลมีเดีย อื่นๆ เป็นต้น
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address Cookies ID ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น
 การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทในประเทศไทย
 
1. การเปลี่ยนแปลง
บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายฉบับนี้ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายนี้ในฉบับปัจจุบันและกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กล่าวคือ
 • ความจำเป็นตามสัญญาหรือคำขอที่ท่านทำไว้แก่บริษัทเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาหรือคำขอที่ท่านทำไว้แก่บริษัท
 • หน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
 • ความจำเป็นในการป้องกันอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • ความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิของภาครัฐ หรือ
 • ความยินยอมจากท่านในกรณีที่ไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามที่ระบุใน (1) ถึง (5) ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
 
2.1 เพื่อการติดต่อ สื่อสาร หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้หรือจะใช้กับบริษัท
 
2.2 เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในคำขอของท่านหรือสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัทหรือที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาหรือคำขอที่ท่านทำไว้กับบริษัท เช่น
 
2.3 เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท และจัดทำรายละเอียดหรือประวัติการใช้บริการของท่านสำหรับการให้บริการในครั้งต่อๆ ไปแก่ท่าน
 
2.4 เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย
 
2.5 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
2.6 เพื่อการดำเนินการใดๆ ตามที่หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทกำหนด ร้องขอ หรือแนะนำให้ปฏิบัติตาม
 
2.7 เพื่อการจัดการและบริหารงานภายในของบริษัท เช่น การกำกับดูแล ปรับปรุง และตรวจสอบการดำเนินงานภายในของบริษัท
 
2.8 เพื่อการบริหารหรือจัดการต่อความเสี่ยงต่างๆ เช่น
 • การป้องกัน รับมือ หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับท่าน ลูกค้าของบริษัท บุคลากรของบริษัท และบริษัท โดยใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้งานผ่านช่องทางต่างๆ ระบบงานและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
 • การรักษาความปลอดภัย เช่น การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อหรือทำธุรกรรมกับบริษัทผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV)
 2.9 เพื่อการจัดหาและเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และทางเลือกในการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสาร แจ้งเตือน มอบ หรือนำเสนอเอกสิทธิ สิทธิประโยชน์ รางวัล หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท บริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัท หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าจะตรงกับความต้องการของท่าน หรือเพื่อจัดกิจกรรมและรายการส่งเสริมการขาย การเข้าร่วมรายการชิงโชค หรือการจับรางวัลแก่ท่าน
 
2.10 เพื่อการตรวจสอบการใช้บริการ หรือตรวจสอบรายการดำเนินการตามคำสั่งของท่าน
 
2.11 เพื่อการจัดการเกี่ยวกับการให้บริการและข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การตรวจสอบรายการจากการใช้บริการ หรือการรับส่งข้อมูลภายในบริษัทหรือระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่น การดำเนินการเพื่อรองรับข้อร้องเรียนของท่าน การชดเชยเยียวยา หรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับกระบวนการทำงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

2.12 เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
 
2.13 เพื่อการปรับกลยุทธ์ รักษาผลประโยชน์ หรือประเมินผลประกอบการหรือการให้บริการของบริษัท
 
2.14 เพื่อการประเมิน พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือดำเนินการเพื่อบังคับตามสิทธิของบริษัท
 
2.15 เพื่อการจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชุม สัมมนา สันทนาการ และการเยี่ยมชมสถานประกอบการ
 
2.16 เพื่อการจัดเก็บข้อมูลในคลาวด์ (Cloud Storage) และในระบบอื่นๆ ที่บริษัทใช้จัดเก็บข้อมูล
 
2.17 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขที่บริษัทเป็นคู่สัญญา หรือบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือสัญญาที่ผูกพันบริษัท
 
2.18 เพื่อเชื่อมต่อหรืออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานเว็บไซต์
 
2.19 เพื่อการรับสมัครงาน และการว่าจ้าง
 
ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่อยู่ในหรือต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ ได้แก่
 • พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเช่น พันธมิตรทางธุรกิจด้านการขนส่งทางอากาศ การท่องเที่ยว โรงแรม รถเช่า การตลาด สถาบันการเงิน บริษัทรับประกันภัย หรือประกันชีวิต หรือบุคคลใดๆ ที่มีส่วนกับการทำรายการส่งเสริมการขายหรือโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty Program) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ร่วมให้บริการแพลตฟอร์ม หรือบุคคลที่มีชื่อหรือตราสัญลักษณ์ปรากฏอยู่ในสัญญา เว็บไซต์ หรือช่องทางการให้บริการอื่นๆ ของบริษัท
 • บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทเช่น สายการบินอื่นๆ ผู้ให้บริการภาคพื้นที่ให้บริการด้านการเช็คอิน และการจัดการสัมภาระ บริการการรับ-จ่ายสินค้า และบริการการจัดส่งสินค้า การดำเนินการด้าน call center ผู้ที่ทำหน้าที่ในฐานะตัวกลางในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท ผู้ร่วมให้บริการกับบริษัท ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ผู้รับจ้างดำเนินการหรือผู้ขายสินค้าหรือบริการให้แก่บริษัท หรือตัวแทนของบริษัท ทั้งในและต่างประเทศที่บริษัทเป็นคู่สัญญาด้วย เช่น ผู้ให้บริการพัฒนาโครงสร้าง ผู้ให้บริการโครงสร้างทางเทคนิค ผู้ให้บริการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้า ผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud) ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ
 • ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ของบริษัทเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การเงิน เทคนิค และผู้สอบบัญชี
 • ผู้รับโอนสิทธิหรือหน้าที่จากบริษัท หรือรับโอนสิทธิเรียกร้องของบริษัทซึ่งรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร การโอนกิจการ การลงทุน การควบรวมกิจการ การซื้อหรือขายทรัพย์สิน หุ้น หรือกิจการ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว จะปฏิบัติตามหนังสือฉบับนี้ด้วย
 • บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับท่านเช่น ผู้รับผลประโยชน์ บุคคลที่มีอำนาจกระทำการแทน ผู้ค้ำประกัน
 • เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ (เอ็กซ์)
ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่านตามนโยบายของบริษัท และตามกฎหมาย บริษัทจะอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้และตามคำสั่งการของบริษัทเท่านั้น
 
3. ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป : ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย เพศ วันเกิด อายุ สัญชาติ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง วันที่หมดอายุของบัตรประชาชนและหนังสือเดินทาง ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง อาชีพและเอกสารแสดงรายได้ (กรณีขอวีซ่า)
 
ข้อมูลด้านการชำระเงิน : ข้อมูลของบัตรเครดิตและบัตรเดดิต ชื่อผู้ถือบัตร/ชื่อเจ้าของบัญชี วันหมดอายุ ธนาคารผู้ออกบัตร รายละเอียดของบัญชีธนาคาร สกุลเงิน
 
ข้อมูลด้านการเดินทาง : วันเวลาเดินทาง ประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง สถานที่ท่องเที่ยว ยานพาหนะ อาหาร หรือสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการซื้อและใช้บริการ
 
ข้อมูลสำหรับการติดต่อ : หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่
 
ข้อมูลด้านสุขภาพ : โรคประจำตัว การตั้งครรภ์ ใบรับรองแพทย์ การฉีดวัคซีน ประวัติการรักษา
 
ข้อมูลด้านประกันภัย : ประกันภัยการเดินทาง
 
ข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ : URL IP address ที่ตั้ง ชื่อโดเมน วันและเวลาการเข้าใช้งานเว็บไซต์
 
ข้อมูลอื่นๆ : ข้อมูลอื่นใดที่ลูกค้ากรอกหรือส่งมอบให้ทุกช่องทางรวมถึงบนเว็บไซต์
 
เพื่อประโยชน์ของลูกค้า กรุณากรอกและส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน หรือเป็นข้อมูลที่ผิดกฎหมาย บริษัทอาจจะปฏิเสธหรือทำลายข้อมูลดังกล่าวทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถปฏิเสธที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ แต่อย่างไรก็ตามหากลูกค้าต้องการที่ซื้อสินค้าและบริการของบริษัทลูกค้าจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อซื้อหรือเข้าใช้สินค้าและบริการ
 
4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 
4.1 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
4.2 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งไว้ในหนังสือฉบับนี้ ตามความจำเป็นที่กฎหมายกำหนด และสูงสุด 10 ปี นับแต่วันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัท เว้นแต่บริษัทมีความจำเป็นอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถลบหรือทำลายได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิค
 
5. การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังบุคคลซึ่งอยู่ในต่างประเทศ เช่น คู่สัญญาของท่านหรือคู่สัญญาของบริษัท ตัวแทนของบริษัท สาขาของบริษัทที่อยู่ต่างประเทศ บริษัทในเครือหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ ประเทศปลายทางผู้รับข้อมูลดังกล่าว อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกส่งไปยังผู้รับข้อมูลจะปลอดภัย
 
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีการส่งต่อให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในนามของบริษัท เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ในบางกระบวนการตามจุดประสงค์ที่ได้กล่าวไปข้างต้น ในกรณีเหล่านี้บริษัทมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยใช้ “ข้อตกลงการประมวลผลและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล” และ “ข้อสัญญามาตรฐาน” สำหรับการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประกอบการภายนอกทั้งในประเทศไทย และ ภายนอกประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะมีการเพิ่มมาตรการป้องกันในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตาม “ข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลมาตรฐาน” ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกำหนด
 
6. ระบบเว็บไซต์ที่บริษัทใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากการใช้งานของท่านโดยอัตโนมัติ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือฉบับนี้เช่น บริษัทจะนำข้อมูลที่คุกกี้และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกันได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของระบบเว็บไซต์หรือกิจการของบริษัท เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการระบบเว็บไซต์ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
 
7. การใช้คุกกี้
ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าบริษัทอาจติดตาม รวบรวม และบันทึกข้อมูลของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ได้แก่ URL (Uniform Resource Locator)  IP Address ที่ตั้ง ชื่อโดเมนที่เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต URL อ้างอิง ซอฟต์แวร์ (เบราว์เซอร์) ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ วันและเวลาที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยการใช้คุกกี้ หรือเทคโนโลยีที่มีความคล้ายคลึงกัน
 
ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อป้องกันคุกกี้ทั้งหมดหรือระบบอื่นที่คล้ายคลึงกันของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ลูกค้าบล็อกหรือป้องกันลูกค้าอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้
 
8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
8.1 ขอเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท
 
8.2 ขอให้เปิดเผยการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองไม่ได้ให้ความยินยอม
 
8.3 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้ ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
 
8.4 ขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ ไปให้บุคคลอื่น
 
8.5 คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองเมื่อใดก็ได้
 
8.6 ขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
 
8.7 ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้

8.8 ขอให้บริษัทแก้ไขหรือดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 
8.9 สิทธิในการถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมต่อบริษัทที่ท่านยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้
 
8.10 สิทธิแจ้งยกเลิกความยินยอม
ท่านมีสิทธิแจ้งยกเลิกความยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติฯ ใช้บังคับ ด้วยวิธีการยื่นคำขอยกเลิกความยินยอมต่อหน่วยงานของบริษัทที่ท่านใช้บริการหรือเคยใช้บริการอยู่
 
8.11 สิทธิร้องเรียน
ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ในกรณีที่บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
กรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิประการใดตามสิทธิดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้เพื่อดำเนินการยื่นคำขอตามสิทธิข้างต้น ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับคำขอจากท่านแล้ว บริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการตามคำขอของท่านให้แล้วเสร็จและแจ้งผลการพิจารณาและการดำเนินการให้ท่านทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำขอดังกล่าวและเอกสารประกอบการดำเนินการตามคำขอครบถ้วนแล้ว
 
ในกรณีที่ท่านใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทำให้ท่านไม่สามารถรับบริการบางอย่างจากบริษัทในระหว่างที่บริษัทพิจารณาหรือดำเนินการตามคำขอของท่านได้
 
บริษัทจะไม่คิดค่าธรรมเนียมจากท่านอันเนื่องมาจากการขอใช้สิทธิดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากบริษัทเห็นว่าการขอใช้สิทธิของท่านเป็นการใช้สิทธิมากเกินควร หรือไม่มีเหตุอันสมควรอื่นใด บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามคำขอของท่าน ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้
 
ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติฯ ใช้บังคับ เป็นต้นไป
 
กำหนด และจะดำเนินการตามคำขอของท่านให้แล้วเสร็จและแจ้งผลการพิจารณาและการดำเนินการให้ท่านทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำขอดังกล่าวและเอกสารประกอบการดำเนินการตามคำขอครบถ้วนแล้ว
 
9. การเปลี่ยนแปลงหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันต่างๆ ของบริษัท และบริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านและตรวจสอบรายละเอียดในหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการแก้ไขดังกล่าวทุกครั้ง
 
10. ช่องทางในการติดต่อ
หากท่านมีความประสงค์ที่จะติดต่อ หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำอธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามหนังสือฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อได้ที่
 
รายละเอียดการติดต่อ
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการใช้สิทธิต่างๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ตามรายละเอียดดังนี้
 
เจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท สามหกห้า เดย์ ทริป จำกัด
เลขที่ 1125 หมู่บ้านรามอินทรานิเวศน์ ซอยรามอินทรา 67 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230
โทรศัพท์ +66 2-9457005-6
เวปไซต์ : www.365daystrip.com
อีเมลแอดเดรส : info@365daystrip.com
 
นโยบายความเป็นส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
1 มีนาคม 2567
สินค้ามาใหม่
ฟูจิ นาริตะ คาวาโกเอะ 5 วัน 3 คืน
เยื่อนเมืองเก่าย่านคาวาโกเอะ ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ สวนโออิชิปาร์ค อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน ..
26,999 บาท
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน
น้ำตกดาตันลา ทุ่งไฮเดรนเยีย วัดตั๊กลัม ลำธารนางฟ้า โบสถ์นอร์ทเธอดาม  เดินทาง : มิถุนายน - สิ..
14,999 บาท
ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก 4 วัน 3 คืน
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน สะพานแก้วมังกรเมฆ เดินทาง :..
16,999 บาท
บานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
พักหรูดานัง 4 ดาว นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสุ่บานาฮัลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน ชมเมือง ฮอย..
11,999 บาท
ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
ลอยกระทงยามค่ำคืนที่ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ ดานัง สะพานมังกร วัดลินห์อึ๋ง เดินทาง..
11,999 บาท
ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน สะพานมังกร วัดลินห์อึ๋ง  ฮอยอัน เมืองมรกโลก พิเศษ!!  บุฟเฟ่ต์ ซา..
11,999 บาท
เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
ลอยกระทงยามค่ำคืนที่ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่วยงามและเงียบสงบ ดานัง สะพานมังกร วัดลินห์อึ๋ง เดินทาง ..
12,999 บาท
ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์ ชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ ดานัง..
18,999 บาท
ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
ชมนาขั้นบันได หมู่บ้านต่าฟาน นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน วัดหง็อกเซิน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ..
17,999 บาท