ข้อมูลวีซ่า จีน (ท่องเที่ยว)

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศจีน (ท่องเที่ยว)

** ผู้สมัครต้องแสดงตัวที่ศูนย์ยื่น **

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับ จากวันยื่น 4 ทำการ และ ด่วน 3 วันทำการ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณกานต์ 094-965-9698