ข้อมูลวีซ่า นอร์เวย์ (เชงเก้น)

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (เชงเก้น)

** ผู้สมัครต้องแสดงตนที่ศูนย์ยื่น **

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทำการ

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณกานต์ 094-965-9698