ข้อมูลวีซ่า สวีเดน (เชงเก้น)

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศสวีเดน (เชงเก้น)

** ผู้สมัครต้องแสดงตนที่ศูนย์ยื่น **

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณกานต์ 094-965-9698