ข้อมูลวีซ่า สาธารณรัฐเชก (เชงเก้น)

เอกสารประกอบการขอวีซ่าสาธารณรัฐเชก (เชงเก้น)

** ผู้สมัครต้องแสดงตนที่ศูนย์ยื่น **

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทำการ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่  คุณกานต์ 094-965-9698