ข้อมูลวีซ่า โครเอเชีย (เชงเก้น)

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศโครเอเชีย (เชงเก้น)

** ผู้สมัครไมต้องแสดงตนที่ศูนย์ยื่น **

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 20 วันทำการ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่  คุณกานต์ 094-965-9698