ข้อมูลวีซ่า ไอร์แลนด์ (เชงเก้น)

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศไอร์แลนด์ (เชงเก้น)

(ยื่นผ่านสถานทูตเดนมาร์ก)  ** ผู้สมัครต้องแสดงตนที่ศูนย์ยื่น **

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทำการ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่  คุณกานต์ 094-965-9698